Олжобай Шакир, “РЕКВИЕМ”

Oljobay Shakir

Реквием

Тагдыр башка салып кыйын сыноону,
айлабызды миң кетирди бир оору.

Оор деп жүрсөк жаш сызганын каректен,
кеп да болбой калды ичтен кан өткөн.

Сен айыкпай турган дартка кабылып,
мен айласын таппай туш-туш сабылып…

жараткандын атын ооздон түшүрбөй,
жашасак деп кармашкан кол үзүлбөй:

тиленсек да тилегибиз таш капты,
жер муштатып, карегимди жаш басты.

Жан үзүлдү. Көктө жылдыз тараган…
Жер чапчыдым аю сымал жарадар.

Уул-кызымдын кулак жарган үнүнөн
удургуп жер, тарып турду дүнүйөм.

Чарк айланып жасатыңды муздаган,
көз кашайды – уул-кызыңа сыздаган.

Тагдыр башка союл менен ургандай,
кайыштырды кайрат таппай курган жан…

Тоо силкинсе тоотпойт элем анчейин,
тоодон жакын сен элең го, кантейин!

Апрель-май, 2013-ж.

СЕН ЖОК
Сен жок жалгыз… Сени салар эсиме
турат баары. О, курусун турганы:
тирликтеги колуң тийген буюмдар
калган окшойт көз жашыма жуулганы.

Сен жок үйдө колго урунган буюмдар
текче, бөлмө, бурчтан көзгө илинип,
элесиңди эске салып дамамат
тирлик өтүп жатат жүрөк тилинип.

Аларды да бир кезекте чаң басар,
сынып кээси, эскиргени эскирер.
Чыканактай уул-кызыңа бу турмуш
арка жетим калгандыгын сездирер.

Тозор өңдөн сен кармаган буюмдар,
мен кайгымды жеңип, тараар бук дагы…
Жылдар өтөт. Өзүң бардай бир кезде
ким аярлайт сен кармаган тутканы…

13-май, 2013-ж.
***
Сокур элең кемчилигим көрбөгөн,
оң ишти терс кылсам кайра жөндөгөн.
Кой-ай деген кебиң гана тизгиндээр
колуңдагы азоо элем көнбөгөн.

Дүлөй элең наалыганым укпаган,
жаман болгон жокмун акыл-нускаңан.
Жароокерим, эсил кайран өзүң жок
турмушта эми мокоп калсам учтаган.

23-май, 2013-ж.
***
Кайрат кылгам ата-энемден ажырап,
кайрат кылгам биртууган жан өлгөндө.
Кабырыңдан бир аз барып арылап,
кайрат таппай турдум сени көмгөндө.

Укканымда санаалаш жан өлгөнүн,
суук кабардан тартып жаным муң кайгы,
акырындап кайрат кылып көнгөмүн.
…Көрсө сенин ордуң башка турбайбы.

Колтугума жаздык сүйөп жаткыдай
даяр аш жок сен бар кездей баягыл.
Кордук экен жар болбосо, аттиң-ай,
колума өттү сенин казан-аягың!

26-май, 2013-ж.